CULTUREELS blog

In English: 

CULTUREELS – Etnographic Film Festival

is an initiative of anthropology

students and enthusiasts, and thus

we want to make visible the bachelor's

and master's theses made by students.

We believe that through that we are

able to promote anthropological knowledge

and make it accessible to wider audiences in

the digital era.

 

Therefore, on CULTUREELS blog, the festival audience is able to deepen their insights into the festival programme’s topics through the anthropological bachelor’s and master’s theses. Please note that some of the theses will be public only for two weeks: from Monday the 12th till the Sunday 25th of April. Enjoy!

Suomeksi:

CULTUREELS – Etnografinen Elokuvafestivaali on syntynyt antropologian opiskelijoiden ja siitä innostuneiden aloitteesta, ja täten haluamme tuoda näkyväksi 

opiskelijoiden tekemiä kandin ja gradun tutkielmia.

Uskomme siten voivamme tuoda antropologista tutkimustietoa laajemman yleisön tietoisuuteen ja lisätä tutkitun tiedon saavutettavuutta digiaikakautena. 

 

Siksi CULTUREELSin blogin puolella festivaaliyleisö pääsee syventymään lisää festivaaliohjelmiston aiheisiin antropologian kandien ja gradujen tuomista näkökulmista. Huomioithan, että osa kandeista ja graduista on luettavissa vain kaksi viikkoa: maanantaista 12.4. sunnuntaihin 25.4. Antoisia lukuhetkiä!

CONTENT / sisältö

 

 

CULTUREELSlogo_transparent.png
 
 

GENDER AND IDENTITY

sukupuoli ja identiteetti

Naisen toimijuus lapsettomuuspäätöksessä

Writer / Kirjoittaja: Iisa Arvelin

Iisa Arvelin on valtiotieteiden kandidaatti sekä sosiaali- ja

kulttuuriantropologian maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa.

Opinnoissaan hän on erikoistunut visuaaliseen antropologiaan, jota

Iisa aikoo gradussaan yhdistää arkkitehtuurin antropologiaan. Häntä

kiinnostaakin antropologian soveltaminen elokuvan, visuaalisen

viestinnän sekä muotoilun parissa.

 

Bachelor's thesis / Kandi

University / Yliopisto: Helsingin yliopisto

Year / Vuosi: 2019

The text is in Finnish,

and it will be public for two months.

Tutkielma on suomeksi,

ja se on luettavissa kaksi kuukautta.

NAISEN TOIMIJUUS LAPSETTOMUUSPÄÄTÖKSESSÄ

Syventymällä naisen toimijuuteen lapsettomuuspäätöksessä tutkielma sekä hyödyntää että osallistuu Suomessa 2010-luvun lopussa käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun alhaisesta syntyvyydestä tuoden yksilön äänen kuuluviin, sillä tutkielma pohjautuu neljän suomalaisen, vapaaehtoisesti lapsettoman naisen haastatteluihin.

 

Tilastokeskuksen syksyinä 2018 ja 2019 julkaisemat väestöennusteet havahduttivat Suomen oletettua äkillisempään syntyvyyden laskuun, joka haastaa suomalaisen, hyvinvointijärjestelmälle perustuvan yhteiskunnan toimintakyvyn, sillä uusia yhteiskunnan jäseniä ei synny riittävästi huolehtimaan tukea tarvitsevista jäsenistä, kuten iäkkäämmistä ihmisistä.

 

Huoli yhteiskunnan tulevaisuudesta on luonut alhaisesta syntyvyydestä kriisin, minkä takia keskustelu on ollut hyvin yhteiskuntakeskeistä vaikuttaen sivuuttavan yksilön aseman lisääntymispäätöksessä. Kenellä on siis valta päättää lisääntymisestä? Mikä on yksilön toimijuus lisääntymispäätöksessä?

Tutkielman kirjoittamisessa minua inspiroi

No Kids for Me Thank You  -elokuva.

IisaArvelin_FloraWoman.jpg
IisaArvelin.jpg

© Iisa Arvelin

Rikotut rajat

Writer / Kirjoittaja: Miia Martikainen

 

Miia Martikainen on sosiaali- ja kulttuuriantropologian maisteri-

opiskelija Helsingin yliopistossa. Häntä inspiroi poikkitieteellisyys

ja antropologian hyödyntäminen ihmislähtöisessä

konfliktinratkaisussa. Tutkimusteemoina Miiaa kiinnostavat

identiteettipolitiikka, seksuaalisen väkivallan tutkimus ja naisruumiin

kansallinen symboliikka. Miia aloittaa syksyllä opinnot myös

Tampereen yliopistossa rauhan- ja konfliktintutkimuksen

kansainvälisessä maisteriohjelmassa.

 

Bachelor's thesis / Kandi

University / Yliopisto: Helsingin yliopisto

Year / Vuosi: 2019

The text is in Finnish,

and it will be public for two months.

Tutkielma on suomeksi,

ja se on luettavissa kaksi kuukautta.

© Ronya Hirsma

RIKOTUT RAJAT

– INTERSEKTIONAALINEN KATSAUS DEHUMANISAATIOON BOSNIAN MUSLIMINAISIIN KOHDISTUNEIDEN SOTARAISKAUSTEN KONTEKSTISSA BOSNIAN SODAN 1992–1995 AIKANA

Kanditutkielmassani tarkastelen identiteettipoliittiseen konfliktiin liittyviä sotaraiskauksia dehumanisaation eli epäinhimillistämisen ilmentymänä Bosnian sodan musliminaisten sotaraiskausten kontekstissa.

 

Dehumanisaatio tarkoittaa tietyn ihmisryhmän tai yksilön ihmisyyttä muovaavien piirteiden kieltämistä tai tuhoamista. Raiskaus on selvästi epäinhimillistävä teko: se rikkoo yksilön autonomiaa ja ylittää väkivaltaisesti äärimmäisen henkilökohtaisen rajan. Tutkielmassa tarkastelen identiteetin rakennuspalasten lomittumista, joka luo dehumanisoivalle raiskaukselle toimintapohjan ja motivaation.

 

Argumentoin, että Bosnian sodan aikaiset raiskaukset eivät toteutuneet pelkästään sukupuolen tai etnisen identiteetin perusteella, vaan kyse oli näiden kahden tekijän leikkauspisteestä. Intersektionaalinen näkökulma tarjoaa syvemmän katsauksen sotaraiskauksen motivaatioihin. Etnisyyden ja sukupuolittuneisuuden näkökulmien lisäksi tarkastelen ruumiin symboliikkaa, joka voidaan nähdä näiden kahden tekijän yhdistävänä fyysisenä pisteenä.

 

Tutkielma ottaa osaa laajempaan keskusteluun identiteeteistä, väkivallasta ja toiseuttamisesta, mutta tavoitteena on myös lisätä keskustelua ja tuoda esille häpeästä vaienneiden seksuaalisen väkivallan uhrien kokemuksia.

MiiaMartikainen_PhotoByDailySabah.jpg
MiiaMartikainen_PhotoByRonyaHirsma.jpg

© Ronya Hirsma

© Daily Sabah / AP photo

ROLES AND IDENTITY

roolit ja identiteetti

 

Symbolic and Embodied Involvements in a Landscape

Writer / Kirjoittaja: Tiia Grøn

 

Tiia Grøn lives in Northern Norway and works at

UiT The Arctic University of Norway with educational

film and digital learning. She has always loved

the outdoors, and that probably led her to do

this project about being in the mountains.

Master's thesis / Gradu

University / Yliopisto:

UiT The Arctic University of Norway

Year / Vuosi: 2016

The text is in English,

and it will be public for 

two months.

Tutkielma on englanniksi,

ja se on luettavissa

kaksi kuukautta.

SYMBOLIC AND EMBODIED INVOLVEMENTS IN A LANDSCAPE

– A SKI ETHNOGRAPHY OF KÄSIVARSI, FINNISH LAPLAND

This thesis is about a wilderness area in Finnish Lapland, people that dwell there and how they perceive the place. Through participant observation and film Erämaan kasvot (Faces of the Wilderness) I followed the life of this place with the focus on the group of skiers.

 

The huts are important meeting places as the skiers create a symbolic community among them. In the hut, people can share experiences, stories and advice with each other.  In these social situations, images about the place are produced and reproduced. However, to be able to participate in these conversations, one must roam the mountains and get to know them by feet and by heart.

 

I discuss how engaging in the landscape through activity creates belonging and how this makes people perceive the place. Both the embodied and the symbolic aspects of being in this environment are significant in the constitution of the place.

TiiaGrøn_Photo.jpg
TiiaGrøn.jpg

© Tiia Grøn

© Tiia Grøn

My Room as a Cosmopolis

Writer / Kirjoittaja: Savyasachi Anju Prabir

 

Master's thesis / Gradu

University / Yliopisto:

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Year / Vuosi: 2021

The text is in English,

and it was public for two weeks.

Tutkielma on englanniksi,

ja se oli luettavissa kaksi viikkoa.

MY ROOM AS A COSMOPOLIS

– SPATIAL AND TEMPORAL THIRD SPACES

(WITHIN THE CONFINES OF FOUR WALLS)

The thesis is a textual and visual exploration of identity and belonging rooted in India and growing beyond South Asia. The thesis attempts to demystify concepts of post-coloniality – specifically looking at Homi Bhabha’s ‘third space’ theory – through a reflexive and auto-ethnographic lens.

The thesis comments on topics of identity, belonging, kinship, culture and country as a means to merge the personal with the social and the political. The project will deconstruct everyday objects and interactions to emphasize the underlying socio-political dynamics. Through these dynamic and contrasting processes, the room in which the publication is drafted and edited becomes a portal to the world outside.

SavyasachiAnjuPrabir.jpg

© Savyasachi Anju Prabir

 

AGENCY

toimijuus

Universalismista massaräätälöintiin

Writer / Kirjoittaja: Anna Koivukoski

 

Anna Koivukoski on filosofian maisteri (FM) ja kiinnostunut

yhteiskuntahistoriasta, julkishallinnosta ja tiedonhallinnasta.

Master's thesis / Gradu

University / Yliopisto: Helsingin yliopisto

Year / Vuosi: 2020

The text is in Finnish,

and it will be public for two months.

Tutkielma on suomeksi,

ja se on luettavissa kaksi kuukauttaa.

UNIVERSALISMISTA MASSARÄÄTÄLÖINTIIN

– Suomalainen esteettömyysopolitiikka 1970-luvulta 2020-luvulle normien ja norminpurkutalkoiden ristitulessa. Tapausesimerkkinä Helsinki.

Pro gradussani selvitän arkistotutkimuksen ja diskurssianalyysin avulla, millä tavoin rakentamisen ja julkisten palvelujen esteettömyyttä koskeva keskustelu suomalaisessa yhteiskunnassa on muuttunut 1970-luvulta 2010-luvulle ja kuinka yleiset yhteiskunnalliset muutokset ja taloudellinen tilanne ovat vaikuttaneet asenteisiin esteettömyyttä ja sitä määrittävää normistoa kohtaan. Tutkimusta ohjaava ydinkysymys on, millaista suomalainen esteettömyyspolitiikka on ollut.

 

Keskustelussa on vuosikymmenten aikana kilpistynyt vastakkainasettelu toisaalta esteettömyyttä turvaavien normien ja toisaalta eri yhteiskunnan aloilla ajettujen norminpurkutalkoiden välillä.  Ajanjaksolla voi havaita esteettömyyden politiikkaakin määrittäneen hyvinvointivaltion ja universalismin ihanteen nousun ja laskun.

 

Huomionarvoista on se, kuka keskustelussa on puhunut, kenen puolesta ja mitkä tahot käyttävät todellista valtaa.  

AnnaKoivukoski.jpg

© Anna Koivukoski

Päivittäisen vastarinnan muodot ja ilmeneminen saamelaisyhteisöissä 

Writer / Kirjoittaja: Janne Vasarainen

 

Janne Vasarainen on valtiotieteiden kandidaatti

sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta sekä dokumentaarisen elokuvan maisteri-

opiskelija Baltic Film, Media and Arts Schoolissa. Jannea kiinnostavia aihe-

alueita ovat muun muassa yhteiskunnalliset epäkohdat, ilmastonmuutos ja

alkuperäiskansat, sekä näiden keskinäiset vaikutussuhteet. Hänen

tavoitteenaan tulevaisuudessa onkin valjastaa dokumenttielokuva näissä

teemoissa piileskelevien narratiivien kertomiseen.

Bachelor's thesis / Kandi

University / Yliopisto: Helsingin yliopisto

Year / Vuosi: 2019

The text is in Finnish,

and it will be public for two months.

Tutkielma on suomeksi,

ja se on luettavissa kaksi kuukautta.

KUULUUKO SÄÄSKEN ÄÄNI TAIVAASEEN?

– PÄIVITTÄISEN VASTARINNAN MUODOT JA ILMENEMINEN SAAMELAISYHTEISÖISSÄ

Kandini käsittelee päivittäisen vastarinnan käsitettä ja muotoja, joilla saamelaisyhteisöt ovat pyrkivät parantamaan alisteista asemaansa hegemoniseen Suomen valtioon nähden.

 

Päivittäinen vastarinta on tiedostettua tai tiedostamatonta toimintaa, jonka lopullinen päämäärä on horjuttaa valtaapitävien asemaa. Se eroaa suorasta vastarinnasta, kuten vallankumouksesta, sen pitkäjänteisen luonteen vuoksi. Sitä on myös vaikeampi tukahduttaa sen tapahtuessa arkipäiväisessä kontekstissa julkisen ja avoimen vastarinnan sijaan.

JanneVasarainen.jpg

© Janne Vasarainen

 

INDIGENOUS PEOPLE AND COLONIALISM

alkuperäiskansat ja kolonialismi

Coca, Class, and Identity

Writer / Kirjoittaja:

Olli Kaukonen Lindholm

 

Olli Kaukonen Lindholm toimii väitöskirjatutkijana

Helsingin yliopistossa aiheena alkuperäiskansojen kosmopolitiikka Ecuadorin Amazoniassa. Ollin kiinnostuksen kohteita ovat alkuperäiskansojen maakysymykset, ihmisen ylittävät suhteet luontoon liitettyjen toimijoiden ja ihmisten välillä, kansainvälinen huumekauppa, sosioekologiset konfliktit sekä globaalit tuotantoketjut.

 

Master's thesis / Gradu

University / Yliopisto:

University of Helsinki

Year / Vuosi: 2020

The text is in English,

and it will be public for

two months.

Tutkielma on englanniksi,

ja se on luettavissa

kaksi kuukautta.

COCA, CLASS, AND IDENTITY:

A STUDY OF THE CHANGING ETHNIC AND CLASS RELATIONS

IN THE CITY OF TARIJA, BOLIVIA

Through the medium of coca chewing, this thesis analyses the changes in ethnic and class relations that took place in Bolivia with the expansion of the middle class and the rise of the indigenous movement during the populist regime of Evo Morales.

 

The main argument is that instead of disappearing, the racist stereotypes attached to indigenous peoples held by the traditional upper classes have been re-imagined and reattached to people with low-income level, manual labour or left-wing political associations. This is based on an ethnographic analysis of upper-class practices that

de-indianize indigenousness as shared cultural heritage.

OlliKaukonenLindholm_DiaNacionalDelAcullicokulk
OlliKaukonenLindholm.jpg

© Olli Kaukonen Lindholm

© Olli Kaukonen Lindholm

A Call to Remember

Writer / Kirjoittaja: Hanna Rask

 

After a couple of years’ break since her graduation,

Hanna Rask is still curious about silenced histories and social practices of remembering. She is now a (beginner) doctoral candidate in Social and Cultural Anthropology at the University of Helsinki. Her doctoral research will build partly on the themes of this master’s thesis while shifting the focus to present legacies of past assimilation policies

on indigenous children in the contemporary child welfare system in Canada.

 

Master's thesis / Gradu

University / Yliopisto:

University of Helsinki

Year / Vuosi: 2018

The text is in English,

and it will be public for

two months.

Tutkielma on englanniksi,

ja se on luettavissa

kaksi kuukautta.

A CALL TO REMEMBER

– LOCAL NEGOTIATIONS OVER THE MEMORY OF INDIAN RESIDENTIAL SCHOOLS IN CANADA

My master’s thesis discusses how local practices of commemoration and education contribute to uncovering historical silences and negotiation over the contested history of Indian Residential Schools, boarding schools for indigenous children that operated for more than 100 years between the late 19th and 20th centuries in Canada.

 

The thesis explores how claims on the present purpose of a particular old residential school site in Ontario relates to negotiation over public memory of the schools and wider processes of indigenous peoples reclaiming their history.

 

It maintains that local memory practices can challenge silences around the history of colonialism and its enduring legacy by creating social space for encounters between different perspectives, and by shedding light on continuities between the past and the present.

HannaRask_Photo.jpg
HannaRask.jpg

© Hanna Rask

© Hanna Rask

 

CULTURAL HERITAGE

kulttuuriperintö

Tietävät kädet

Writer / Kirjoittaja: Timo Tahkola

 

Timo Tahkolaa kiehtoo yhä antropologia, sillä se tarkastelee

ihmisyhteisöjä ja sosiaalisuutta monipuolisesti. Kevään 2021

ajan hän toimii asiantuntijaharjoittelijana työyhteisöille

suunnattujen tunnetaitovalmennusten (etä)havainnoimisen

ja opetusmuotoilun tehtävien parissa.

Master's thesis / Gradu

University / Yliopisto: Helsingin yliopisto

Year / Vuosi: 2019

The text is in Finnish,

and it will be public for two months.

Tutkielma on suomeksi,

ja se on luettavissa kaksi kuukautta.

TIETÄVÄT KÄDET

– FENOMENOLOGINEN TUTKIELMA JÄSENKORJAUKSESTA

Pro gradu -tutkielmassani Tietävät kädet käsitellään antopologis-fenomenologisin ottein erästä (aineetonta) suomalaista kulttuuriperintöä eli jäsenkorjausta. Perinteisesti suvuissa ja perheissä mestari-kisälli periaatteella eteenpäin siirtynyttä manuaalisen terapian muotoa on alettu kirjata ylös vasta 1980-luvulla.

 

Keski-Pohjanmaalta ammentavasta hoitoperinteestä on muutamassa vuosikymmenessä kehittynyt useita eri koulutussuuntauksia: Perinteinen jäsenkorjaus, Kaustislainen jäsenkorjaus ja Kalevalainen jäsenkorjaus. Vuosittain suoritetaan arviolta satojatuhansia jäsenkorjauksen hoitokertoja, vaikka tarkkaa määrää ei tiedä kukaan. Koska kyseessä on epävirallinen hoitomuoto, siitä ei pidetä mitään rekisteriä.

 

Tutkielmassa käsitellään esimerkiksi sitä, mitä voidaan oppia kiinnittämällä huomiota jäsenkorjaajien keholliseen kokemukseen hoidon aikana. Sekä sitä, kuinka perinteisesti tekemällä opittu kädentaito voitaisiin saada tunnustetuksi osaksi biologisen lääketieteen hallitsemaa terveydenhuoltoa, säilyttäen kuitenkin samalla keskeiset osat kehollisesta hoitomenetelmästä – ja sen maailmankatsomuksesta.

TimoTahkola.jpg

© Timo Tahkola

 

CLIMATE CHANGE AND CULTURE

ilmastonmuutos ja kulttuuri

Kuinka ekologisuutta luodaan?

Writer / Kirjoittaja: Satu Myllymäki

 

Satu Myllymäki on valtiotieteiden kandidaatti ja sosiaali- ja kulttuuriantropologian maisteriopiskelija. Satu on erikoistunut ympäristön antropologiaan, missä häntä kiinnostaa erityisesti ihmisten ja ympäristön välinen suhde, arvonmuodostus ja tiedontuotannon tavat. Maisterintutkielmassa Satu käsittelee tieteellistä tiedontuotantoa lajienvälisten suhteiden kautta tutkimalla malliorganismin ja tieteen tekijöiden vuorovaikutusta. Työlleen Satu löytää inspiraatiota monitieteisten kokemuksien ja taiteen kautta.

 

Bachelor's thesis / Kandi

University / Yliopisto:

Helsingin yliopisto

Year / Vuosi: 2019

The text is in Finnish,

and it will be public for

two months.

Tutkielma on suomeksi,

ja se on luettavissa

kaksi kuukautta.

KUINKA EKOLOGISUUTTA LUODAAN?

YMPÄRISTÖN ARVONMUODOSTUKSEN KULTTUURISET MERKITYKSET GLOBAALIN YMPÄRISTÖTOIMINNAN KESKIÖSSÄ INDONESIAN

KESKI-KALIMANTAN ALUEELLA

Tutkielma käsittelee ympäristön arvon muodostamista tarkastelemalla markkinavetoista metsänsuojelua ja kansainväliseen päästökauppaan keskittyvää ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa paikallistasolla Indonesian Borneon saaren Keski-Kalimantan alueella. Tutkielma osoittaa, ettei globaaleissa ympäristöhankkeissa keskitytä pelkästään metsiin ja maankäyttöön, vaan se koskettaa myös paljon ihmisiä ja arvojen muodostumitsa. Näin ollen antropologinen teoria arvosta haastaa vallassa olevan talousajattelun, jonka mukaan arvo määräytyy vain taloudellisessa mielessä. 

 

Tutkielmassa esitetyt etnografiat osoittavat, että arvontuotanto on hyvin monitahoinen ja vahvasti kulttuurinen prosessi, joka on yhteisön kollektiivisesti tuotettua, vaikuttaen vahvasti yhteisön toimintaan. Tutkielman johtopäätöksenä todetaan, etteivät markkinavetoiseen ympäristönsuojeluun nojaavat globaalit ympäristötoimijat ole kyenneet ottamaan tarpeeksi huomioon erilaisia kulttuurillisia tapoja tuottaa arvoa, minkä takia paikallisten ja globaalien ympäristötoimijoiden välille muodostuu arvoristiriitoja.

SatuMyllymäki_PhotoByEdVanDujin
SatuMyllymäki.jpg

© Ed Van Dujin 

© Satu Myllymäki

 

MARKET ECONOMY AND GLOBALISATION

markkinatalous ja globalisaatio

Representaatiot, toiseuttaminen ja

valta-asetelmat slummiturismissa

Writer / Kirjoittaja: Tuulia Perttula

 

Tällä hetkellä Tuulia Perttula on kiinnostunut mielenterveys-

ja päihdetyöstä, minkä takia hän on hakemassa opiskelemaan

sosiaalialaa.

Bachelor's thesis / Kandi

University / Yliopisto:

Helsingin yliopisto

Year / Vuosi: 2017

The text is in Finnish,

and it will be public for two months.

Tutkielma on suomeksi,

ja se on luettavissa kaksi kuukautta.

REPRESENTAATIOT, TOISEUTTAMINEN JA

VALTA-ASETELMAT SLUMMITURISMISSA

Kandidaatintutkielmani aiheena ovat representaatiot, toiseuttaminen ja valta-asetelmat slummiturismissa. Tarkastelen slummiturismia ilmiönä antropologian valossa ja pohdin aiempaan tutkimukseen nojaten minkälaisia valta-asetelmia slummiturismi luo tai ylläpitää. Turistien ja paikallisten välisessä kohtaami- sessa asetelma on slummiturismissa yleensä korostuneen epätasa-arvoinen. Kohtaamisessa sekä turistil- la, paikallisella että turistioppaalla on omat roolinsa.

Tutkielmassani esitän, että slummiturismi positiivisista mahdollisuuksista huolimatta ilmentää ja ylläpitää rakenteellista rasismia ja sortavaa järjestelmää, jossa suhtaudutaan väheksyvästi ja hoivaavasti ”alikehittyneeseen” Toiseen. Rakenteellisesta rasismista on kyse silloinkin, kun mielenkiintoa slummin asukkaaseen – ”orienttiin” ja Toiseen – ja heidän hoivaamiseensa ohjaavat filantrooppiset tarkoitusperät. Vallitsevan turismibisneksen ja maailmanpolitiikan ansiosta slummiturismi ei käytännössä toteudu eetti- siin ja kulttuurisiin arvoihin perustuen, vaan usein ennalta vallitsevien epäoikeudenmukaisten valta- asetelmien ehdoin.

TuuliaPerttula_KhaymandiByTonyMac.jpg
TuuliaPerttula.jpg

© Tuulia Perttula

 

CULTUREELS Premiere Night

CULTUREELS Ensi-ilta Iltama

2CULTUREELS_Ensi-ilta_FBtapahtumabanneri